Vragen

Indien u vragen heeft kan u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Hoofdzetel Van Pellicom nv
Rijksweg 15A
B-2880 Bornem
(toon routebeschrijving)

T. 0800 35 888
E. info@vanpellicom.be

Gebruiksvoorwaarden

U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website.

Van Pellicom mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Van Pellicom is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de deze website. Van Pellicom behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Van Pellicom de toegang tot de website monitoren.

Van Pellicom stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Van Pellicom of derden, verbindt u zich ertoe Van Pellicom of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Van Pellicom of derden als gevolg van een inbreuk hierop.
U verbindt zich er o.m. toe om:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
 • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Van Pellicom.

Van Pellicom tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. Van Pellicom kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

Van Pellicom kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat Van Pellicom verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Van Pellicom is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan Van Pellicom niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent vanaf het moment van verzenden aan Van Pellicom:

 • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
 • het recht op reproductie op de website en via andere kanalen;
 • het recht tot bewerking en vertaling;
 • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Van Pellicom is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u Van Pellicom voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met Van Pellicom

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op de website door Van Pellicom worden verzameld, hoe Van Pellicom deze gegevens gebruikt en hoe de gegevens worden beveiligd. Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden. Van Pellicom kan in de toekomst besluiten de privacyverklaring te wijzigen indien bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens worden verwerkt die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Van Pellicom of haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam familienaam, login, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Van Pellicom ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Van Pellicom meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Van Pellicom mee te delen. Van Pellicom kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Van Pellicom verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Van Pellicom evenementen plaatsvinden; wedstrijden, etc.), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden. Van Pellicom stuurt u enkel de info waarvoor u zich inschrijft op de website zoals de nieuwsbrief. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren. Van Pellicom zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Als Van Pellicom uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Van Pellicom beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Van Pellicom. Van Pellicom bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens worden behandeld.

Van Pellicom kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres of het besturingsprogramma dat u gebruikt.

Cookies

Wanneer u de diensten van Van Pellicom gebruikt, kan Van Pellicom of een service provider, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Van Pellicom gebruikt deze cookies, om u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.
De Van Pellicom -website kan gebruik maken van verschillende soorten cookies:

 • Onmisbare cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren, inhoud van winkelkarretje bijhouden… Deze cookies zorgen ook voor een veilige identiteitscontrole: wanneer u aanmeldt zal deze cookie ervoor zorgen dat uw identiteit wordt gecontroleerd voordat de website u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.
 • Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren…
 • Performantiecookies: Van Pellicom kan performantiecookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…
 • Advertentiecookies: De website van Van Pellicom werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en worden uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies installeren. De informatie die we aan de hand van die advertentiecookies verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.